Kategorie

Regulamin SklepuRegulamin AGD.WAW.PL obowiązujący od 25.12.2014 roku,
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym AGD.WAW.PL prowadzonym przez Sprzedającego.
Właścicielem witryny i Sprzedającym jest FONIMPEX sp. z o. o.z siedzibą w Warszawa przy ul. Szczęśliwickiej 36a, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców pod nr KRS 20248 , której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd
Rejonowy Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 zł,
NIP 951-00-44-099  Regon 010803955.
AGD.WAW.PL to sklep internetowy dostępny na witrynie
www.fonimpex.eu (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy agd.waw.pl
gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły przemysłowe w atrakcyjnych cenach. Sklep internetowy dokłada starań, aby na
każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt

3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
a. pod adresem email: fonimpex@fonimpex.pl
b. pod numerem telefonu: 22 8222945
c. listownie na adres: FONIMPEX sp. 02-353 Warszawa ul.Szczęśliwicka 36a,
4. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej
prawem.
5.Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej
takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia,
Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia,
Portugalia.
6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z
niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne
1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik
powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub
Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie
starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script
.
2.Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o
celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także
możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji
usługi znajdują się w polityce prywatności
.
§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na
umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
www.agd.waw.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu
e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia,
przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i
poprawianie danych osobowych, itp.
3.Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po
dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu
rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail,
hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego
adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku
aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych
w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
4.Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Właściciel sklepu internetowego może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak
również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu
dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
5.Właściciel sklepu internetowego może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7
dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a.cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i
celem funkcjonowania sklepu,
b.działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób
trzecich,
c.otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności,
d.uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności iuprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze
zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
g.podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do
ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze
kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6.Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w
szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej
miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
7.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane
poprzez witrynę sklepu internetowego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-
mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem
Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany
do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już
zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
8.Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny "Newsletter". Aby otrzymywać
"Newsletter" Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega
na kliknięciu w link podany w stopce każdego "Newsletter-a" i wykonaniu instrukcji.

§4 Przedmiot transakcji
1.Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej,
 opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "
dostępny". sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby
jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są wdanej chwili niedostępne,
Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji
telefonicznie lub drogą mailową.
2.Właścicielsklepu internetowego  ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku
dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa sklepu internetowego niezwłocznie, najpóźniej
jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku
dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
§5 Cena
1.Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT
właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).
§6 Zamówienia
1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem
witryny sklepu internetowego
2 Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
3.Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej "ustawa VAT") oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z
2013 r. poz. 1485), podpis Klienta-jako nabywcy towaru -nie jest obowiązkowym elementem
treści faktury VAT.
4.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w
szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i
formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia FONIMPEX sp. z o. o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT
w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
5.Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w
szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom
pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje
dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
7.Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie
formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
8.Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu internetowego Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w
zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a.w przypadku płatności za pobraniem-informacje o wysłaniu towaru,
b.w przypadku płatności przelewem-numer konta,
c.w przypadku płatności kartą-link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl lub
www.paypal.pl
9.Dla zamówień złożonych na stronie sklepu internetowego do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie
otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
10.W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link
umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.
11.W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer
telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel sklepu internetowego będzie
także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych,
które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
12.Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli
Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie,
zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od FONIMPEX sp. z o. o. jego realizacji.
13.Z zastrzeżeniami opisanymi w §4, Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na nie
więcej niż 2 sztuki jednego towaru w ciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.
14.Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
§7  Formy płatności
1.Zapłata przed wysyłką.
a.Wpłata na konto sklepu internetowego przed wysyłką
W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce
bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach
przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila,
który zawierał będzie numer konta sklepu internetowego oraz kwotę jaką należy wpłacić za
towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru
zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2.
Płatność za pobraniem
W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania
zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską.
Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru,
kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego
zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie "Dostawa i transport").
Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

DOSTAWA I TRANSPORT
Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. Dla
zamówień powyżej 99,00zł koszt dostawy wynosi 0zł, nie dotyczy on dodatkowych opłat
wynikających z wybranej formy płatności.Po przejściu w zakładkę "Zamówienie krok 2/3 "
wyświetlają się ostateczne koszty transportu.
4.Przejście do zakładki "Zamówienie krok 2/3"nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane
ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
5.Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem)
bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż
jednego produktu) iw całości pokrywana jest przez Kupującego.

10. Przesyłki krajowe realizowane są
za pośrednictwem:
a.Poczty Polskiej
-standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od
momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłany jest sprzęt o wadze do 2
kg i wartości do 300 zł.
b.Firm kurierskich
-standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania.
 Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych
wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy
mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie
dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania-
usługi dostępnej dla zamówień, których łączna waga nie przekracza 100 kg).

12.
W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można
odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna
próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób
doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sklepu internetowego.
13.W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego
towaru w obecności kuriera.
14.W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości
dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy
wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie
podpisany protokół przesłać do ssklepu internetowego
§10 Gwarancje i reklamacje
1.Każdy towar zakupiony w sklepu internetowegol jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu
oraz producenta
2.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a.Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez
Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za
pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe
warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone
w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej
producenta.
Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również
na stronie internetowej sklepu internetowego
b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).
Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego
Wstawić link do formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej
na adres sklepu internetowego. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia
od umowy, chyba że sklepu internetowego niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep internetowy
albo sklep internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Jeżeli w ciągu 14 dni sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza
to, iż uznał żądania za zasadne.
W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu,
koszty dostawy ponosi sklep internetowy
§11 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do
odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do
odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
3.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na
odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres fonimpex@fonimpex.pl
b. w formie pisemnej, na adres FONIMPEX sp. z o. o. Szczęśliwicka 36a 02-353 Warszawa
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o
odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a.dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu
dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedającego oraz
b.bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c.kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
zwykłym trybie odesłane pocztą.
6.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
h.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j.
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k.zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
m.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
7.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest
obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym
niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru
przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w
terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby
wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
10.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
12.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru: FONIMPEX sp. z o. o. Szczęśliwicka 36a 02-353 Warszawa
13 W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub
kontakt mailowy na adres: fonimpex@fonimpex.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące
informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
§12 Recykling
1.Istnieje możliwość zwrotu "starego" sprzętu. Przy zakupie np. nowej pralki, możecie Państwo
odesłać na swój koszt pod adres siedziby właściciela sklepu internetowego
Za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną "starą" sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się
wcześniej z przedstawicielem sklepu internetowego i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki.
Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni
Państwu wskazać miejsce gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt.
2.Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu
art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z
2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..
3.
Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i
innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu *
Rodzaj produktu Stawka jednostkowego kosztu
gospodarowania odpadami liczona za
sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto)
Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki
22,91
Pralki
6,27
Zmywarki
6,27
Piekarniki elektryczne
6,27
Elektryczne szyby grzejne (ceramiczne i indukcyjne)
1,60
Kuchenki mikrofalowe
1,60
Okapy kuchenne
1,60
Odkurzacze
1,64
Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP)
5,84
Kamery video oraz aparaty cyfrowe
0,16
Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD,
BluRay,satelitarne dekodery cyfrowe
1,31
Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery
1,31
Odtwarzacze MP3, MP4
0,05
Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub
innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności
akcesoria RTV
0,76
Odkurzacze
1,64
Zamiatacze do dywanów
1,64
Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego
typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
0,41
Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania,
maglowania, pozostałe urządzenia służące do
pielęgnacji ubrań
0,41
Tostery
0,41
Frytkownice
0,41
Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do
otwierania i zamykania pojemników i opakowań
0,41
Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów,
szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe
0,41
urządzenia do pielęgnacji ciała
Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania,
wskazywania lub rejestrowania czasu
0,41
Wagi
0,41
Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa
domowego
0,41
Kosiarki elektryczne
7,26
Podcinarki elektryczne
1,10
Pilarki łańcuchowe elektryczne
0,90
Sekatory elektryczne
0,95
Wertykulatory elektryczne
4,40
Rębarki elektryczne
5,50

§13 Postanowienia końcowe
1.Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia
18 maja 1964r. )
2.Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego
 są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3.
Zawartość stron internetowych sklepu sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
 art543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Spółka FONIMPEX  sp. z o. o. informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach
sklepu internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
5.Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej
własność spółki  FONIMPEX  sp. z o. o
 Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie
sklepu internetowego
6.Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela Spółka FONIMPEX  sp. z o. o
do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania
umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
7. W związku z uczestnictwem sklepu ELECTRO.pl w programach:
a."Zaufane opinie", organizowanym przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach
serwisu Ceneo.pl, Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić odrębną i wyraźną
zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu oraz na przetwarzanie przez FONIMPEX  sp. z o. oT
oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia
ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym
 (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997).
b."Wiarygodne opinie", organizowanym przez Opineo Sp. z o.o. w ramach serwisu
Opineo.pl Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym
może wyrazić odrębną i wyraźną zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do
Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.Zelwerowicza 20 53-676 Wrocław
oraz na przetwarzanie przez FONIMPEX  sp. z o. o oraz Opineo
Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej
transakcji w sklepie internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
8.O każdej zmianie Regulaminu sklep internetowy  powiadomi
zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu
w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa
KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo FONIMPEX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 36A.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

E-mail: fonimpex@fonimpex.pl

E-mail: fonimpex@gmail.com

Pod adresem: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36a

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: FONIMPEX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 36A, kancelaria prawna m.in. celem dochodzenia roszczeń, zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, serwis sky-shop.pl oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa. Adres e-mail klienta oraz informacje o zakupionych produktach mogą zostać przekazane (po udzieleniu odpowiedniej zgody podczas składania zamówienia) spółce Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu - operatora serwisu ceneo.pl w celu wysłania wiadomości e-mail do klienta z prośbą o wyrażenie opinii o sklepie oraz o zakupionych produktach.
Sklep internetowy powiązany jest z narzędziami analitycznymi Google Analitics udostępnianymi przez "Google" (Google, Inc.), które służą profilowaniu klientów w celach lepszego dopasowania jakości usług.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.